تيتر: راي اعتماد مجلس به 16 وزير پيشنهادي روحاني / بيطرف به کابينه دوازدهم راه نيافت + تعداد آرا
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: