تيتر: خيانت نهفته پشت لبخند غربي ها
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: