تيتر: معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال در گفتگو با خبر ايران:صداوسيما در نامگذاري نقش اول سريالها دقت کند
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: