تيتر: مذاکره بانک مرکزي با وزارت ارتباطات
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: