تيتر: بازديد سخنگوي دولت از بيمارستان بانک ملي
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: