تيتر: تاکيد مديران عامل بانک ملي و ايرنا بر اهميت اعتماد مردم در بانک و رسانه
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: