تيتر: شرکت سيمان غرب آسيا با تسهيلات بانک صنعت و معدن افتتاح مي‌شود
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: