تيتر: حمايت ٢٥ ساله بانک صادرات از موسسه فرهنگي سپهر معرفت
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: