تيتر: برند بانک صادرات ايران ثمره اعتماد مردم ايران است
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: