تيتر: توافقنامه با چند پاراگراف مشروط امضاء خواهد شد/ آمريکا به دنبال عبور از بحران است
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: