تيتر: "هواي پاک" در خواب زمستاني؛ مسئولان در شرايط اضطرار
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: