تيتر: مجوز مذاکره با آمريکا در دست روحاني
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: